BIN BF04

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlásila Výzvu na podporu bilaterálnych iniciatív BIN BF04 podporenú z Fondu pre bilaterálne vzťahy.

Cieľom Výzvy je vytvoriť flexibilný a jednoduchý nástroj na rozvoj a posilnenie biznis partnerstiev medzi subjektmi z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (donorských štátov) a Slovenska. Ťažiskovými oblasťami podpory sú

  • Zelené inovácie v priemysle a
  • Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Oprávnenými žiadateľmi sú akékoľvek verejné, súkromné subjekty, komerčné alebo nekomerčné, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby na Slovensku alebo v donorských štátoch. Žiadateľ musí mať projektového partnera z donorských štátov.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí 1 000 - 10 000 €. Alokácia výzvy je 70 000 €. Spolufinancovanie zo strany žiadateľa sa v tejto výzve nevyžaduje.

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant a budú hodnotené v poradí, v akom boli doručené (FIFO princíp).

Termín podania žiadosti je do 30.06.2024. Realizácia iniciatívy nesmie trvať dlhšie ako 6 mesiacov a má byť ukončená do 31.12.2024.

Čas od: 01.01.2023
Čas do: 30.06.2024
Link: https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-na-podporu-bilateralnych-iniciativ-bin-bf04/
Suma: 1000 - 10 000 €

Zavolaj / napíš / navrhni

infoBODKY

Copyright © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram