Výzvy

Zoznam aktuálnych výziev na financovanie vašich aktivít, projektov a nápadov.

Podporíme projekty zamerané na digitálnu bezpečnosť seniorov

Nadačný fond Telekom v Nadácii Pontis preto vyhlasuje grantový program Zrelí na dobu digitálnu 2024, ktorý podporí projekty rôznych organizácií zamerané na bezpečnosť seniorov v digitálnom svete. Cieľom grantu je okrem zlepšenia týchto zručností aj pomoc pre seniorov pri overovaní zdrojov informácií, vyhodnocovaní relevantnosti správ či prevencia pri tom, ako nepodľahnúť hoaxom.

24.11.2023
24.12.2023
5000 €

Posilnenie účasti žien v rozhodovacích procesoch verejného života (2023)

Výzva je zameraná na podporu organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zvýšiť občiansku angažovanosť žien v politickom a verejnom živote. Opravený uchádzač musí preukázať zhodu so základnými právami a hodnotami EÚ, ako aj dosiahnutými výsledkami v oblasti občianskeho vzdelávania alebo aktívneho pôsobenia s mládežou v príslušnej krajine EÚ. 

09.09.2023
01.11.2023
10 000 - 25 000 €

Posilnenie účasti zraniteľných skupín v rozhodovacích procesoch verejného života (2023)

Výzva je zameraná na podporu organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zvýšiť občiansku angažovanosť zraniteľných skupín v politickom a verejnom živote. Opravený uchádzač musí preukázať zhodu so základnými právami a hodnotami EÚ, ako aj dosiahnutými výsledkami v oblasti občianskeho vzdelávania alebo aktívneho pôsobenia s mládežou v príslušnej krajine EÚ. 

11.09.2023
01.11.2023
10 000 - 25 000 €

Podpora participácie detí a mladých ľudí na občianskom živote (2023)

Výzva je zameraná na podporu organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zvýšenia účasti detí a mladých ľudí (od 14 rokov) na spoločenskom a politickom živote.Opravený uchádzač musí preukázať zhodu so základnými právami a hodnotami EÚ, ako aj dosiahnutými výsledkami v oblasti občianskeho vzdelávania alebo aktívneho pôsobenia s mládežou v príslušnej krajine EÚ. Organizácie zahrňujúce deti do svojich aktivít musia mať v platnosti vnútorné smernice […]

11.09.2023
01.11.2023
10 000 - 25 000 €

EIT Connect New European Bauhaus Call (2023)

Cieľom výzvy na predkladanie návrhov v rámci projektu Connect New European Bauhaus (NEB) je aktivizovať riešenia a iniciatívy vytvorené občanmi s cieľom riešiť výzvy, ktorým čelia európske mestá, prímestské a vidiecke oblasti a uľahčiť tak výmenu poznatkov a zároveň sa zamerať na udržateľnosť a inkluzívnosť. Grant je určený na spoločné navrhovanie a spoluzodpovednosť za verejný priestor, sociálnu aktiváciu a vzdelávacie aktivity zamerané na aspoň jednu z výziev EIT NEB, ktoré vychádzajú […]

05.08.2023
29.09.2023
15 000

Rozvoj administratívnych a analytických kapacít samospráv a neziskových organizácií (2023)

Výzva je zameraná na investície do rozvoja administratívnych a analyticko-strategických kapacít miestnych a regionálnych samospráv a mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich v komunite alebo partnerov pôsobiacich v komunite. Výzva je v rámci programu https://eurofondy.gov.sk/program-slovensko/

30.09.2023
3 850 000 €

Granty z Vyšehradského fondu 2023

Cieľom Fondu je rozvíjať inovatívne nápady prostredníctvom kvalitných projektov regionálnej spolupráce. Môže ísť o inovatívne nápady, sociálne témy, rozvoj cestovného ruchu, alebo napríklad projekty v oblasti umenia či vzdelávania.

24.01.2023
01.10.2023
nie je stanovená

Program LIFE 2021 - 2027

Výzva je zameraná na podporu projektov v oblasti životného prostredia. Okrem iného sa týka tzv. štandardných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a grantov pre mimovládne organizácie.

15.07.2021
podľa podprogramu, miera dotácie max. 95 %

Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (2023)

Podpora je určená na podporu aktivít environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety a ďalšie aktivity. Pre samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávací sektor. Na tvorbu a vývoj vzdelávacích aktivít pre materské školy, základné školy, marginalizované skupiny, občianske združenia na propagáciu ochrany prírody. Uhrádza sa maximálne 95% z projektu.

26.06.2023
28.08.2023
200 000 €

Hop on schéma v rámci Horizont Európa (2023)

Nájdite si vhodný projekt, ktorý korešponduje s vašou odbornosťou, a požiadate koordinátora projektu, aby vás zaradil do tímu. Nemusíte sa osobitne uchádzať, pretože to zabezpečí samotný koordinátor. Hop-on Facility schéma má za cieľ podporiť až 160 takýchto projektov. 

02.08.2023
26.09.2024
600 000 €

Zavolaj / napíš / navrhni

infoBODKY

Copyright © 2022
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram